Obchodní podmínky

Crystalex CZ, s.r.o. -  IČO 28542673

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Nákupem zboží od společnosti Crystalex CZ, s.r.o. Kupující stvrzuje, že přijímá tyto Obchodní podmínky (OP).  Níže uvedenými OP se určuje část obsahu kupní smlouvy na dodávku a odběr zboží a služeb uzavřené mezi Prodávajícím Crystalex CZ, s.r.o. a Kupujícím.  Pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně písemně ujednáno jinak, jsou pro smluvní strany závazné tyto VOP.

1.2. Prodávající není vázán jakýmikoli obchodními podmínkami Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito OP nebo které je jakýmkoliv způsobem ruší, mění nebo doplňují, pokud tyto obchodní podmínky Prodávající písemně neodsouhlasí.

1.3. Pokud je k závaznosti právních úkonů dle těchto OP zapotřebí písemné formy, musí být tyto učiněny osobami k tomu oprávněnými dopisem, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. Právní úkon učiněný prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebude opatřen platným elektronickým podpisem, musí odesílatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po odeslání elektronickou poštou, potvrdit dopisem, faxem nebo elektronicky ve formátu PDF, podepsaným oprávněnou osobou, jinak jej může druhá smluvní strana považovat za nezávazný.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy:
Prodávající na základě objednávky Kupujícího doručené mu faxem, mailem nebo dopisem zašle Kupujícímu písemnou nabídku, resp. potvrzení zakázky, které bude obsahovat přesné určení předmětu koupě (zboží), množství a kupní cenu, způsob a místo dodání, dodací lhůty, způsob balení, popř. další podmínky kupní smlouvy a v příloze tyto OP tvořící nedílnou součást nabídky Prodávajícího a dodatků k těmto nabídkám. Prodávající je oprávněn odchýlit se v nabídce od těchto OP. Nabídka je pro Prodávajícího závazná.

2.2. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy:
Kupující je povinen ve lhůtě 15 dní ode dne odeslání nabídky Prodávajícím nabídku písemně potvrdit nebo ji zcela odmítnout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícímu, případně doručením (vrácení) Prodávajícímu kopie potvrzení zakázky podepsané bez výhrad Kupujícím.

2.3. Změna návrhu:
Částečné přijetí nebo částečné odmítnutí nabídky Prodávajícího Kupujícím se považuje za změnu návrhu na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy je zapotřebí písemné přijetí změny návrhu Prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání přijetí změny návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícímu.

2.4. Předchozí dohody:
Jakékoliv předchozí dohody a ujednání učiněné smluvními stranami před uzavřením kupní smlouvy, se považují za neplatné a nezávazné pro obě smluvní strany.

2.5. Dodatky ke kupní smlouvě:
Jakékoliv dodatky ke kupní smlouvě musí být učiněny v písemné formě a podepsané oprávněnými osobami Prodávajícího a Kupujícího.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena:
Kupními cenami se rozumí kupní ceny za zboží dodané v souladu s pravidly INCOTERMS 2010 a stanovené v potvrzení zakázky nebo v podepsané kupní smlouvě.

3.2. Splatnost kupní ceny:
Kupní cena je splatná za podmínek a ve lhůtách sjednaných smluvními stranami v kupní smlouvě nebo v potvrzení zakázky, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím.

3.3. Sankce:
Jestliže Kupující nezaplatí kupní cenu za zboží řádně a včas, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části  delší než 30 dnů je podstatným porušením smluvních povinností Kupujícím a  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud Kupující nezaplatí kupní cenu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím. Kupující je povinen v takovém případě vrátit Prodávajícímu již dodané zboží a nahradit mu vzniklou škodu.

3.4. Zaplacení kupní ceny:
V případě placení kupní ceny bankovním převodem se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Náklady související s bankovním převodem v zahraničí nese vždy Kupující.

3.6. Splátky:
 Pokud se smluvní strany dohodnou na placení kupní ceny ve splátkách a Kupující bude v prodlení se zaplacením jakékoli splátky, stává se celý dluh splatný dnem následujícím po splatnosti nezaplacené splátky kupní ceny.

3.7. Měna:
Kupní cena musí být zaplacena v měně, která je uvedena v kupní smlouvě nebo v Potvrzení zakázky. Kupující má právo zaplatit kupní cenu v jiné měně pouze v případě, že s tím Prodávající předem vysloví písemný souhlas, a to ve směnném kurzu, který vyhlásí Česká národní banka v den poukázání platby kupní ceny.

3.8. Kurzová doložka:
Společnost Crystalex CZ pracuje pro rok 2020 s plánovanými směnnými kurzy CZK / EUR 25,20 resp. CZK / USD 21,50, na základě kterých jsou v současnosti kalkulovány prodejní ceny pro rok 2021.
Dojde-li v průběhu roku 2021 u CZK vůči EUR resp. USD k posílení o více než 5 % vůči plánovacím kurzům uvedeným výše, vyvolá společnost Crystalex CZ, s.r.o. jednání o úpravě ce
n s cílem dosáhnout úpravy stávající prodejní ceny, která bude toto posílení CZK vůči cizí měně eliminovat.

3.9. Obalová doložka:
Budou-li výrobky společnosti Crystalex CZ, s.r.o., baleny do zákaznických obalů a tyto jsou vyráběny resp. dodávány společností Crystalex CZ, s.r.o., zákazník se zavazuje k odběru všech obalů, a to do 6 měsíců od posledního dne výroby daného typu výrobku („den D“) s tím, že:
  • počínaje prvním dnem 4. měsíce ode „dne D“ je společnost Crystalex CZ, s.r.o., oprávněna fakturovat skladné (toto bude po uplynutí 2 měsíců ode „dne D“ zákazníkovi avizováno vč. částky skladného)
  • po uplynutí 6 měsíců ode „dne D“ je společnost Crystalex CZ, s.r.o., oprávněna k vystavení separátní faktury v hodnotě neodebraných obalů (toto bude po uplynutí 5 měsíců od „dne D“ zákazníkovi avizováno).

4. DODACÍ PODMÍNKY A DODACÍ LHŮTY

4.1. Dodací podmínky:
Dodací podmínky se řídí obchodními doložkami INCOTERMS 2010 stanovenými v potvrzení zakázky nabídce nebo kupní smlouvě.

4.2. Nedodržení dodací lhůty:
Jestliže lze předpokládat, že sjednaná dodací lhůta nebude dodržena, Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na tuto skutečnost písemně ihned poté, jakmile to zjistí. Pokud Kupující do patnácti dnů od doručení oznámení nevznese proti tomu písemnou námitku, má se za to, že s opožděnou dodávkou zboží bez výhrad souhlasí.

4.3. Licence, povolení:
Odpovědnost za obstarání licencí a povolení se řídí doložkou INCOTERMS 2010 sjednanou v kupní smlouvě nebo potvrzené zakázce. Nebude-li se smluvní vztah řídit některou z doložek  INCOTERMS 2010, je Kupující je povinen obstarat veškeré vývozní a dovozní licence anebo jiná úřední povolení a vyřídit veškeré celní povinnosti spojené s vývozem zboží na vlastní nebezpečí a náklady.

4.4. Přechod rizik:
Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v souladu s obchodními doložkami INCOTERMS 2010.

4.5. Převzetí zboží:
Kupující je povinen převzít zboží ve sjednané dodací lhůtě, na základě oznámení Prodávajícího, že je zboží připraveno k dodání a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od doručení tohoto oznámení. Pokud Kupující nepřevezme zboží v této lhůtě, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty. V případě, že Kupující nepřevezme zboží ani  do 90 dnů po uplynutí této lhůty a nedojde mezi stranami k jiné písemné dohodě, je Prodávající  oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05%,-Kč z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení z převzetím zboží a dle svého uvážení příp. i  odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Dále je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím náhradu škody vzniklé v důsledku neodebrání zboží včetně nákladů na skladování takového zboží.

4.6. Přechod vlastnického práva:
Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího ke dni úplného zaplacení kupní ceny. Prodávající je oprávněn zadržovat dokumenty osvědčující právní stav zboží, příp. doklady umožňující nakládání se zbožím až do úplného zaplacení kupní ceny.

5. KONTROLA, BALENÍ, ZNAČENÍ, PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ

5.1. Kontrola, značení, balení, přeprava a pojištění zboží jsou prováděny v souladu s obchodními doložkami INCOTERMS 2010 stanovenými v potvrzené nabídce nebo kupní smlouvě.

5.2. Pojištění proti lomu:
Pokud není v kupní smlouvě nebo potvrzené nabídce stanoveno jinak není zboží pojištěno proti lomu.
 
6. VADY ZBOŽÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Vady zboží: Prodávající odpovídá Kupujícímu za následující vady zboží:
a) vady jakosti, které spočívají v tom, že zboží nevyhovuje svou kvalitou technickým normám platným v České republice  anebo dohodnuté kvalitě;
b) vady množství, které spočívají v tom, že zboží je dodáno v jiném než dohodnutém množství;
c) vady balení a značení, které spočívají v tom, že zboží není zabaleno anebo označeno v souladu s kupní  smlouvou anebo těmito OP anebo způsobem zabezpečujícím uchování a ochranu zboží;
d) lom zboží způsobený vadným balením;
e) dodání jiného zboží než zboží dohodnutého v kupní smlouvě;
f) vady v dokladech, které jsou nezbytné pro řádné užívání zboží.

6.2. Vady zboží před přechodem nebezpečí škody na zboží: Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které zboží mělo v okamžiku  přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.  V takovém případě je Kupující povinen prokázat, že vada zboží vznikla před přechodem nebezpečí škody na zboží    z Prodávajícího  na Kupujícího.

6.3. Vady zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího: Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které vznikly na zboží po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, jestliže k nim došlo porušením povinností Prodávajícího (např. vadným balením zboží). Prodávající však neodpovídá za vady na zboží vzniklé nevhodnou přepravou anebo manipulací se zbožím Kupujícím.

6.4. Odpovědnost za vady zboží způsobené při výrobě zboží v důsledku použití věcí nebo postupů Kupujícího: Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady zboží, které byly způsobeny při výrobě zboží za použití věcí nebo postupů, jež Prodávajícímu předal (určil) Kupující, jestliže Prodávající ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit nevhodnost těchto věcí, postupů pro výrobu, anebo tuto nevhodnost zjistil, ale Kupující, i přes upozornění Prodávajícího na nevhodnost těchto věcí a postupů, trval na jejich použití.

6.5. Notifikace vad: Kupující je povinen prohlédnout zboží v co nejkratší době poté, kdy zboží bude dodáno do sjednaného místa určení. Právo Kupujícího z vad zboží zaniká, jestliže Kupující neoznámí Prodávajícímu povahu vad v přiměřené době poté, co je zjistil nebo měl zjistit nejpozději však do 3 (tří) měsíců od dodání zboží, pokud jde o vady zjevné a nejpozději do dvou let ode dne dodání zboží, pokud jde o vady skryté, které nemohly být zjištěny dříve ani při vynaložení odborné péče Kupujícím.

6.6. Reklamace: Prodávající je povinen vyřídit reklamaci  bez zbytečného odkladu  po doručení písemného oznámení  vad Kupujícím, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců ode dne přijetí oznámení. Pokud Prodávajícímu vznikne povinnost odstranit vadu, za níž nese dle kupní smlouvy odpovědnost, je oprávněn tak učinit způsobem, který bude přiměřený  a ekonomický s přihlédnutím k charakteru vady zboží.

 
7. DOKUMENTACE, NÁKRESY, VZORY, PATENTY, MLČENLIVOST

7.1. Dokumentace: Veškerá dokumentace, nákresy, vzory a patenty spojené se zbožím a jeho výrobou zůstávají ve vlastnictví Prodávajícího, popř. výrobce a nemohou být Kupujícím převedeny na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Toto ustanovení se nevztahuje na dokumentaci, nákresy, vzory a patenty spojené se zbožím a jeho výrobou, které dodal Prodávajícímu Kupující. Prodávající je oprávněn takovou dokumentaci, nákresy, vzory a patenty užít pouze v souladu s instrukcemi Kupujícího.

7.2. Ochranné známky:  Dodávkou zboží, které je chráněno ochrannou známkou, nepřechází na Kupujícího právo tuto ochrannou známku jakýmkoli způsobem užívat.

7.3. Mlčenlivost: Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací, o kterých se dozvěděl  v souvislosti s uzavřením obchodu s Prodávajícím. Prodávající považuje veškeré informace týkající se výroby a obchodu se zbožím, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, za tajné a Kupující nesmí jakoukoliv takovou informaci bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího předat třetí osobě či pro sebe či jiného využít nebo této informace zneužít.

7.4. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku Všeobecných dodacích podmínek je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu porušením těchto povinností vznikla.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1. Vyšší moc: Smluvní strany budou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud takové neplnění bude důsledkem okolností znamenajících vyšší moc. Za případ vyšší moci se považují události jako jsou požáry, povodně, zemětřesení, občanské nepokoje, války, změny právních předpisů nebo rozhodnutí vlády a orgánů státní správy či územní samosprávy, nebo jakékoliv jiné podobné okolnosti, které smluvní strany nemohou předpokládat, kontrolovat nebo ovlivnit, pokud takové okolnosti přímo ovlivní plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy.

8.2. Oznamovací povinnost: Jestliže nastane okolnost vyšší moci, smluvní strana je povinna neprodleně po vzniku takové události, nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, oznámit písemně druhé smluvní straně tuto okolnost. Neprodleně poté, co případ vyšší moci zanikne, musí smluvní strana, která se vyšší moci dovolala, oznámit písemně druhé smluvní straně přesné datum, kdy případ vyšší moci skončil, jeho vliv na výkon svých povinností a přiložit k tomuto oznámení příslušná potvrzení, osvědčení a důkazy vydané oficiálními orgány a organizacemi.

8.3. Odstoupení od smlouvy: Jestliže okolnost vyšší moci trvá u jedné smluvní strany déle než 6 (šest) týdnů, je druhá smluvní strana oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit bez vzniku povinnosti nahradit smluvní straně, která se dovolává vyšší moci, vzniklou škodu.

9. POUŽITELNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORU

9.1. Použitelné právo: Kupní smlouva, potvrzené nabídky a objednávky včetně jejich dodatků, jakož i veškeré ostatní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím podle těchto OP, jakož i vztahy z nich vyplývající a s nimi související se řídí českým právem. Jestliže se jakékoliv ustanovení kupní smlouvy stane neplatným anebo neúčinným, ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají platná a účinná. V takovém případě bude takové neplatné anebo neúčinné ustanovení nahrazeno ustanovením českého právního řádu, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu kupní smlouvy.

9.2. Výklad doložek: Pro výklad obchodních doložek uvedených v kupní smlouvě se použijí mezinárodní pravidla INCOTERMS 2010 vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

9.3. Řešení sporů: Jakýkoliv spor vzniklý při výkonu a výkladu kupních smluv, objednávek a nabídek Prodávajícího, při dodávkách zboží Prodávajícím Kupujícímu a v souvislosti s nimi anebo při výkonu a výkladu kupních smluv uzavřených na základě těchto objednávek a nabídek bude s konečnou platností řešen Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze třemi rozhodci   v souladu s jeho rozhodčím řádem a pravidly. Jeden rozhodce bude jmenován Prodávajícím, druhý rozhodce bude jmenován Kupujícím a tito dva rozhodci společně jmenují třetího rozhodce. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém anebo anglickém anebo německém jazyce podle volby Prodávajícího.

9.4. Dle § 14 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Prodávající informuje Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice je v případech nabízeného zboží a služeb Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.5. Prodávající i Kupující jsou povinni dodržovat zásady zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR , zejména zpracovávat osobní údaje pouze pro účely koupě a prodeje zboží a v rozsahu nezbytném pro plnění uzavřených kupních smluv, resp. potvrzených nabídek podle těchto obchodních podmínek. 

Nový Bor, duben 2020