GDPR

Zpracování osobních údajů
Crystalex CZ, s.r.o.,
Masarykovo nábřeží 236/30, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 28542673,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 149125
 1. Správce osobních údajů
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
 3. Zdroje osobních údajů
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 5. Kategorie subjektů údajů
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
 7. Účel zpracování osobních údajů
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 9. Doba zpracování osobních údajů
 10. Poučení
 
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Crystalex CZ, s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 236/30, 110 00 Praha 1, Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 149125,  IČO: 28542673, 
tel. +420 487 741 111, email: info@crystalex.cz, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 • přímo od subjektů údajů
 • velkoobchod / e-shop
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky,
 • seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 
4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ:
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 5. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:
 • zákazník správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 7. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
 8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 
9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
10. POUČENÍ
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.